Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Toms Classics

1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Toms Classics en de klant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

1.2 Toms Classics heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Toms Classics zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2 Een overeenkomst tussen Toms Classics en de klant komt tot stand door de bevestiging van Toms Classics van de bestelling van de klant. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Toms Classics.

2.3 Indien Toms Classics het nodig acht kan Toms Classics telefonisch, per e-mail, per fax of schriftelijk contact opnemen met de klant over de bestelling(en), alvorens de bestelling in behandeling te nemen. Toms Classics houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

2.4 De klant kan de door Toms Classics op de website aangeboden producten bestellen en afhalen bij Toms Classics of de bestelde producten thuis laten bezorgen.

2.5 Het op de website aangegeven aantal leverdagen van de bestelde producten is slechts een indicatie, waar Toms Classics in voorkomende gevallen vanaf kan wijken.

2.6 Na het definitief maken van de bestelling, neemt Toms Classics de bestelling zo spoedig mogelijk in behandeling. De klant kan de bestelling annuleren of de overeenkomst ontbinden enkel en alleen door tijdens kantooruren telefonisch contact op te nemen met de Toms Classics. Toms Classics bekijkt per geval, rekening houdend met de status van de bestelling, of annulering van de bestelling nog mogelijk is.

2.7 Toms Classics behoudt zich het recht voor om in onvoorziene omstandigheden een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover door Toms Classics via e-mail zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. De klant is uitsluitend gehouden de voor de afgeleverde producten verschuldigde prijs aan Toms Classics te betalen.

3 Prijzen en betaling

3.1 De klant is voor de via de website bestelde producten de in de factuur vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de factuur kunnen door Toms Classics worden gecorrigeerd.

3.2 De prijs die is vermeld in de factuur is bindend, behoudens het gestelde in punt 3.1.

3.3 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen methode.

3.4 Prijzen zijn in euro's en worden duidelijk op de website aangegeven. De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele bezorgkosten. De op de website en in reclame/aanbieding vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3.5 De op de website aangegeven prijzen kunnen afwijken van de prijzen die gelden voor de producten van Toms Classics.

3.6 Toms Classics houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in behandeling te nemen.

4 Afhalen van de producten bij Toms Classics

4.1 De klant kan de door Toms Classics op de website aangeboden producten bestellen en afhalen bij Toms Classics Voor het afhalen is de klant geen kosten verschuldigd.

4.2 Bestellingen worden maximaal twee weken na de datum van bestelling voor de klant apart gehouden. Na ommekomst van deze termijn vervalt het recht van de klant op de bestelling. Toms Classics behoudt zich het recht voor om onder bijzondere omstandigheden van deze regel af te wijken.

4.3 De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden van Toms Classics.

4.4 Betaling heeft plaatsgevonden op het moment dat de klant de bestelling ophaalt. U kunt contant betalen of gebruik maken van onze pinautomaat.

5 Thuisbezorgen van bestelde producten

5.1 Leveringen aan huis van bestelde producten vinden zowel plaats binnen Nederland als in landen van de Europese Unie. Toms Classics besteedt het thuisbezorgen doorgaans uit aan Parcel.

5.2 Bij leveringen aan huis wordt door Toms Classics een bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. Dit bedrag is afhankelijk van de bestelde producten en wordt duidelijk aangegeven op de website.

5.3 Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde producten is voor Toms Classics, tenzij anders wordt aangegeven. Op het moment van aflevering van de producten, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van de producten op de klant over, behoudens de aansprakelijkheid die wettelijk niet door Toms Classics kan worden uitgesloten.

5.4 Bestellingen die de klant op maandag tot en met vrijdag vóór 13.00 uur plaatst, worden, mits voorradig, diezelfde dag door Toms Classics aan Parcel aangeboden. Parcel streeft ernaar om de bestelde producten binnen twee werkdagen aan de klant aan te bieden. Leveringen buiten Nederland zullen langer duren en wordt meestal door de vervoerder aangegeven bij ontvangst van de bestelling door de ververvoerder.

5.5 De klant kan de door Toms Classics bestelde producten thuis laten bezorgen op zijn/haar huisadres of op een ander door hem/haar aangegeven ander adres. Het bezorgadres is het adres dat in de factuur door Toms Classics aangegeven wordt.

6 Retour en garantie

6.1 Nadat de klant de door hem/haar bestelde producten heeft ontvangen, heeft hij/zij de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Toms Classics te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2 Indien de klant de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 6.1 wenst te ontbinden, dient de klant dit telefonisch aan Toms Classics te melden en/of de retouraanvraag, die te vinden is op de website aan Toms Classics, te verzenden naar Toms Classics. De klant kan de producten terugbrengen bij Toms Classics. Retourzending is voor kosten van de klant. De klant dient de producten binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelde producten, te retourneren. Het retourneren van elektronische onderdelen, alsmede producten die speciaal zijn besteld of geproduceerd, is niet mogelijk.

6.3 Indien de klant reeds heeft betaald, op het moment dat hij/zij de overeenkomst met Toms Classics heeft herroepen, zal Toms Classics deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat Toms Classics de door de klant geretourneerde of teruggebrachte producten heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

6.4 Toms Classics behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te incasseren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Toms Classics of de leverancier van de producten) zijn beschadigd.

6.5 Indien een product dat naar Toms Classics wordt teruggebracht, naar het oordeel van Toms Classics schade heeft opgelopen die aan een handelen of nalaten van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Toms Classics de klant hiervan mondeling of schriftelijk, in kennis stellen. Toms Classics heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

7 Klachten

7.1 De klant dient een klacht over de bestelde producten kenbaar te maken aan Toms Classics (e-mail- adres, telefoon- en faxnummer staan op de website vermeld). Toms Classics zal binnen tien (10) werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.

8 Overig

8.1 Communicatie tussen Toms Classics en de klant geschiedt elektronisch, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Toms Classics opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

8.2 Toms Classics stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.

8.3 Toms Classics stelt door middel van de website onder meer de volgende informatie beschikbaar:

• Naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

• De belangrijkste kenmerken van de producten.

• De prijs van de producten.

8.4 Toms Classics streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

9 Aansprakelijkheid en schade

9.1 Toms Classics is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Toms Classics ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

9.2 Toms Classics is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie-infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

9.3 Toms Classics en/of de klant zijn niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, als zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Toms Classics en/of de klant feitelijk geen (beslissende) controle kunnen uitoefenen.

10 Recall (terughalen)

De klant moet meewerken aan een door Toms Classics geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de klant de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.

11 Slotbepaling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.